12.125 FrequencyUom

Topic Version1Published11/11/2016
For StandardCOM v2.1
Type:EnumerationStereotype:

Notes:

Table 12.125-1 Attributes

Name

Type

Notes

cHz

 

centihertz

dHz

 

decihertz

EHz

 

exahertz

fHz

 

femtohertz

GHz

 

gigahertz

Hz

 

hertz

kHz

 

kilohertz

mHz

 

millihertz

MHz

 

megahertz

nHz

 

nanohertz

pHz

 

picohertz

THz

 

terahertz

uHz

 

microhertz

Table 12.125-2 Associations

Association

Notes

From: FrequencyUom.

To: UomEnum

Generalization

 

From: FrequencyUomExt.

To: FrequencyUom

Generalization